TARIKH

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

LOKASI

14,15,16 Julai  2017

ADOBE PHOTOSHOP

LAIN-LAIN

PI KG MASJID

19-23  & 25  Julai 2017

APPS INVENTOR

LAIN-LAIN

PI KG MASJID

27-30 Julai 2017

SCRATCH

LAIN-LAIN

PI KG MASJID