TARIKH

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

LOKASI

2 November 2018

Adobe Photoshop Pelajar Sekolah PI Kg Masjid
3 November 2018 Advokasi & Klik Dengan Bijak Pelajar Sekolah PI Kg Masjid
9 November 2018 E-Learning Pelajar Sekolah PI Kg Masjid
10 November 2018 Aplikasi Dashboard Komuniti (My Komuniti) Belia & Dewasa PI Kg Masjid
16 November 2018 Asas Pengenalan Internet Pelajar Sekolah PI Kg Masjid
24 November 2018 Bengkel Literasi ICT Desa Pelajar Sekolah PI Kg Masjid